జయతుదేవి జన్మభూమి

సకల సద్గుణరాశి ||జయ||

మలయ సౌరభ సారపూరిత

మృదులపావనీ శాంకరీ

తతగగన చుంబితహి

మానని ధర రత్న

మకుట విభూషిణి  ||జయ||

సకల దేవార్చిత పదాంబుజ

విశ్వసన్నుత సచ్చరిత్ర

కరుణమమ్ము

కావుమమ్మ-ఆర్య

సన్నుత కీర్తి భారత

జనని భక్తవశంకరి  ||జయ||